Štítek: handicap

Pohybová aktivita detí s Downovým syndrómom

Deti s Downovým syndrómom sú pracovité, vytrvalé, radi odvádzajú dobrú prácu a sú učenlivé. Rozvoj motoriky je veľmi dôležitý pretože podnecuje vnímanie, porozumenie reči a postupne vyššie formy intelektových funkcií. Deti s DS sa snažia skúmať okolie a byť s ním v kontakte, hrať sa, behať a stať sa tak súčasťou kolektívu. Pri rozvíjaní motoriky sa u nás najviac uplatňujú metódy podľa Vojty a manželov Bobathových, ďalej orofaciálna regulačná terapia podľa Castilla Moralesa a obľúbené su aj terapie so zvieratami. Jemná a hrubá motorika sa rozvíja aj v rámci iných metód ako je napríklad ergoterapia, fyzioterapia, Feuersteinová metóda alebo terapia na rozvoj kognitívnych funkcií.
Autoři: Adam Krajčovič, Jaroslav Benka, Renáta Siládiová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/04/pohybova-aktivita-deti-s-downovym-syndromom/

Handicap

Tělesné postižení neboli handicap definujeme jako porušení funkce ve vztahu jedince a společnosti u osob se zdravotním postižením. Je narušena soběstačnost, schopnost cestovat, partnerská a rodinná role, pracovní a zájmová činnost. Pojem tělesného postižení bývá obvykle redukován pouze na postižení pohybového ústrojí. Jako tělesně postižená, je obecně vnímána osoba, jejíž pohybový handicap je zjevný a nedá se přehlédnout. Také zákon, který vymezuje tělesná postižení, se omezil pouze na takové definice tělesně postižených, které mají přímou souvislost s pohybovým postižením.
Autoři:Marie Mikulová, Nikola Hrušková, Lucie Hendrychová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/03/handicap/

Canisterapie pro děti

Je jednou ze složek léčebných prostředků rehabilitace, přesněji se řadí do animoterapie (zooterapie). Název pochází z latinského canis = pes, terapie = léčba. Termín canisterapie znamená kontakt psa a člověka, který má na lidi léčebný účinek. Už pouhé navázání vztahu s pejskem vyvolá u člověka dobrou náladu a vytvoří úsměv na tváři. Není pochyb o tom, že pouhý úsměv léčí. Canisterapie není pouze o radosti, kterou psy lidem přináší. Tato metoda má blahodárný psychosociální a rehabilitační vliv na specifické osoby, pomocí vedeného a vycvičeného psa nebo feny. Canisterapii mohou dělat různé druhy plemen, které prošli odborným výcvikem. Tato forma rehabilitace může mít charakter individuální nebo kolektivní.
Autor: Denisa Růžičková, Michaela Švecová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/03/canisterapie-pro-deti/

Animoterapie u dětí mladšího školního věku s dětskou mozkovou obrnou

Pod pojmem volný čas si můžeme představit příjemné činnosti, které nám přispívají k regeneraci, obnově naší fyzické i psychické stránky. Žáci s dětskou mozkovou obrnou však tráví a prožívají volnočasové aktivity kvůli svému postižení odlišně než jejich vrstevníci bez tohoto handicapu. Tito žáci většinou bývají omezeni po všech stránkách. Nejsou omezeni jen v pohybu, ale také někdy i zrakově, sluchově a mentálně.
Autoři: Petra Čuříková, Monika Valová, Matěj Kotek

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/03/animoterapie-u-deti-mladsiho-skolniho-veku-s-detskou-mozkovou-obrnou/

Pohybová rekreace dospělých se zrakovým postižením

Aby byl člověk spokojený ve svém životě sám se sebou, Hodaň a Dohnal (2008) hovoří o sociálních aspektech kvality života, mezi které patří volný čas, mezilidské vztahy, zdraví a nemoc, životní prostředí, bydlení a rekreace, sociální a technický charakter práce, osobní a kolektivní bezpečnost, občanská svoboda. Je zřejmé, že pohybová aktivita prostupuje hned několika aspekty, a tak vytváří předpoklad, že správně optimalizovaná pohybová aktivita vede ke kvalitnějšímu životu a o to více u osob s handicapem. Sport (chápaný ve smyslu Evropské charty sportu) může být u osob se zrakovým postižením prostředkem k rozvoji osobnosti, k přijmutí vlastní identity, k stimulaci pohybových schopností a dovedností, k získání větší samostatnosti, k navazování sociálních kontaktů a celkově začlenění se do kolektivu.
Autoři: Veronika Karlová, Tereza Olšarová, Lenka Dudlová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/03/pohybova-rekreace-dospelych-se-zrakovym-postizenim/

Boccia – sport pro handicapované

V České republice začíná historie boccii rokem 1994, kdy měli první možnost seznámit se s tímto sportem. Trénovat se začala od roku 1995 v tělovýchovných jednotách a sportovních klubech sdružených do Spastic Handicap. Dnes se boccia hraje aktivně v 11 tělovýchovných jednotách a sportovních klubech spadajících pod Spastic Handicap. Každoročně probíhají 4 národní turnaje OZP Cup, z nichž ten poslední je vypisován zároveň jako Mistrovství republiky. Aktivních, registrovaných hráčů ej asi kolem sta, ale s kvalitou výkonů na mezinárodních soutěžích jejich počet neustále stoupá. Do paralympijského programu byla boccia zařazena od roku 1984. Mezi jednotlivými olympiádami se každý rok konají ME a MS a Světový pohár.
Autoři: Michaela Chodilová, Jan Vymlátil, Pavla Staňková

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/03/boccia-sport-pro-handicapovane/

Možnosti volnočasových aktivit osob s handicapem na bruntálsku

Problémy a potřeby těžce postižených osob se dostávají konečně do popředí zájmu společnosti. Začínáme chápat, že potřeby a přání tělesně postižených jsou shodné s potřebami a tužbami zdravých lidí a že tělesně postižený jedinec by měl mít (tak dalece, jak je to jen možné) stejnou příležitost k utváření způsobu života jako zcela zdravý člověk. Zvlášť významně vystupuje tato skutečnost do popředí u dětí a mladých tělesně postižených. (Kábele,1992). Nejedná se jenom o vzdělání a práci, ale také o využití volného času.
Autor: Martina Melicharová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/02/moznosti-volnocasovych-aktivit-osob-s-handicapem-na-bruntalsku/

Volný čas pro handicapované ve Zlíně

Volný čas je důležitou součástí života všech lidí. Většina z nás si jej chce vyplnit vhodně a také, pokud možno, smysluplně. Stejně tak i handicapovaní jedinci. Možnosti se samozřejmě liší, ale i specifické potřeby je možné uspokojit. Zaměřila jsem se na společnost „Handicap(?)“ Zlín, která pomáhá postiženým občanům již 20 let usnadňovat, ale i zpříjemňovat nejen jejich volný čas.

Autor: Lucie Stoppaniová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/02/volny-cas-pro-handicapovane-ve-zline/

Agility – sport i pro zrakově postižené

Agility je sport podobný parkuru, jde o překonání překážek psem s psovodem. Může jej provozovat úplně každý s jakýmkoli psem. Cílem je, aby psovod překonal trať s překážkami ve správném směru a pořadí, bez chyb a v co nejlepším čase.
Autor: Dagmar Terberová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/02/agility-sport-i-pro-zrakove-postizene/

Handicapovaná mládež, volný čas a zapojení

Každý člověk je originál do těch nejmenších detailů. Nikde na světě nenajdete dvě stejné osoby, které by ve všech detailech vypadaly stejně, tak ani nemohou mít stejná přání a touhy. A protože volný čas trávíme právě podle toho, co si přejeme a co toužíme vyzkoušet a dělat, je potencionálních možností jak ho trávit nekonečno. A naše vysněné volnočasové aktivity jsou blíže určeny už jen naší schopností a možnostmi je realizovat.
Autor: Aleš Jurásek

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/02/handicapovana-mladez-volny-cas-a-zapojeni/

Volnočasové aktivity handicapované mládeže

Volný čas je protipólem pracovního nasazení a dalších povinností. Je to čas, jehož rozsah je u každého člověka individuální, záleží na vykonávané profesi, pohlaví, zdravotním stavu a dalších faktorech. Každý člověk se svobodně rozhoduje, jak svůj volný čas využije. Může se rozhodnout pro rozvoj a zdokonalení sebe sama, může se věnovat druhým llidem či se věnovat činnostem přinášející radost a potěšení, odpočinek a zábavu. Právo na kvalitní prožívání volného času mají všichni lidé. Volný čas je pro každého člověka velmi důležitý.

Autor: Roman Kunovjánek

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/01/volnocasove-aktivity-handicapovane-mladeze/

Rekreační aktivity mentálně postižených

Děti, mládež i dospělí s mentálním postižením představují mezi postiženými jednu z nejpočetnějších skupin, a přesto se toho o nich ví poměrně málo. Představy „normálních“ lidí o mentálně postižených bývají opředeny mnoha nejasnostmi, záhadami, předsudky a nezřídka i neopodstatněnými obavami. Poměrně často se dosud můžeme setkat dokonce i s radou, aby rodiče postižené dítě raději „dali do ústavu“. V dnešní moderní době a krokem kupředu se veškeré ústavy přejmenovaly na DOMOVY.

Autor: Jana Molerová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/11/rekreacni-aktivity-mentalne-postizenych/

Význam a role životního stylu u zrakově postižených

Dle mého názoru by nám rekreace měla pomáhat kompenzovat negativní vlivy našeho životního stylu. Např. příliš dlouhé vysedávání u počítače či televize, které zhoršuje zrak a dlouhodobé špatné sezení způsobuje bolesti zad atd. Myslím si, že by bylo dobré, kdybychom využívali z naší moderní doby právě ty možnosti, které nám třeba šetří čas či umožňují různorodé činnosti, které ale mají zároveň kladný vztah k rozvoji našeho zdraví a obnovení duševních sil a jsou také preventivního charakteru. Bylo by velmi dobré střídat možnosti rekreace a to jak aktivního tak pasivního charakteru jako např. pobyt v přírodě pro osvěžení ducha a nabrání nových sil či čtení dobré knihy. U aktivního charakteru bych osobně zvolila nějakou pohybovou činnost přiměřenou našemu individuu tak, aby nejen pomáhala našemu fyzickému stavu ale i zlepšovala, popř. udržovala v dobré kondici.
Autor: Eperješiová Michaela

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/11/vyznam-a-role-zivotniho-stylu-u-zrakove-postizenych/

Možnosti pohybových a sportovních aktivit pro vozíčkáře na území Moravskoslezského kraje

Kde začít? Jsem vozíčkář, už se mi daří fungovat doma i mimo něj, vracím se do života, který jsem před tím díky zranění opustil. Co teď? Dříve jsem sportoval, chci začít znova. Jen tak, sám pro sebe, pro radost, pro zaplnění volného času, zlepšení fyzické kondice. Mám internet… dostupné informace z tepla mého vozíku. Kde ale začít hledat, kde najít nějakou organizaci, která by mi pomohla a něco nabídla? Která by mi poskytla erudovaného terenéra pro danou aktivitu? Začínám stránkou Moravskoslezského kraje – prohledávám sekce, nenalézám. Nebo lépe řečeno nalézám, ale jen pro zdravé. Kola mého vozíku se zdají být překážkou v 90 % uvedených aktivitách sportovního charakteru. Hledám dále a po dlouhé chvíli nalézám odkaz na Ostravskou organizaci vozíčkářů. Tato organizace nabízí různé varianty sportovního vyžití – jednak v podobě sportovní rehabilitace a dále v podobě rekondičních pobytů.

Autor: Kateřina Ševčíková

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/11/moznosti-pohybovych-a-sportovnich-aktivit-pro-vozickare-na-uzemi-moravskoslezskeho-kraje/

Paraplegie v období Adolescence

Adolescence je fází hledání a budování identity. Základem identity je sebepoznání. Jedinec musí vědět jaký je, aby mohl uvažovat o své budoucí identitě a déle ji rozvíjet. V identitě se odráží subjektivně zpracovaný obraz sebe sama, k němuž přispívá i hodnocení jiných lidí a další, objektivnější informace. Adolescent dovede uvažovat logicky správně o různých věcech i o sobě, ale dopouští se chyb, které vyplývají z jeho emočních prožitků, z jeho ukvapenosti a zbrklosti. Prožitky adolescentů jsou autentické ve smyslu jejich nefalšovanosti a intenzity.
Autor: Eperješiová Michaela

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/11/paraplegie-v-obdobi-adolescence/

Akce Handicap rally 2011

Září se kvapem blíží a jako každoročně pořádá Dobré místo pro život HANDICAP RALLY 2011
Dobré místo pro život je sdružení, které se věnuje charitativní činnosti a pořádá spoustu projektů, na podporu zdravotně znevýhodněných spoluobčanů. Jedním z nich je i sportovně zábavný den Handicap Rally 2011 pořádaný dne 3. 9. 2011 na atletickém stadionu Olomouc, oficiální zahájení v 10 hodin, za podpory generálního partnera Šantovka a dalších partnerů.
Autor: Lubomír Fabig

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/08/akce-handicap-rally-2011/

Liberecké světýlko ve tmě

Hledání smyslu života náleží lidské populaci od nepaměti. Co však smysl, který nám otevírá brány krás naší země? Pomocí zraku vnímáme přibližně 85% informací z okolního světa. Váží si lidé dostatečně daru vidění? Na světě potkáme lidi, kteří jsou pomocí zraku schopni rozeznat pouze světlo, vidět tunel místo plného obrazu popř. nic a jejich optimismus a pohled na věc je úžasný. V Liberci se můžete potkat s dívkou se slepeckou holí, která Vám na otázku „zda jí nevadí typické liberecké deštivé počasí, které ji zrovna v ten moment smáčí celé tělo“ odpoví, že si před očima vytvořila sluneční den a žádný déšť jí nevadí. Není to krásný člověk?

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2010/09/liberecke-svetylko-ve-tme/