Kategorie: Teorie

Animoterapie u dětí mladšího školního věku s dětskou mozkovou obrnou

Pod pojmem volný čas si můžeme představit příjemné činnosti, které nám přispívají k regeneraci, obnově naší fyzické i psychické stránky. Žáci s dětskou mozkovou obrnou však tráví a prožívají volnočasové aktivity kvůli svému postižení odlišně než jejich vrstevníci bez tohoto handicapu. Tito žáci většinou bývají omezeni po všech stránkách. Nejsou omezeni jen v pohybu, ale také někdy i zrakově, sluchově a mentálně.
Autoři: Petra Čuříková, Monika Valová, Matěj Kotek

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/03/animoterapie-u-deti-mladsiho-skolniho-veku-s-detskou-mozkovou-obrnou/

Pohybová rekreace dospělých se zrakovým postižením

Aby byl člověk spokojený ve svém životě sám se sebou, Hodaň a Dohnal (2008) hovoří o sociálních aspektech kvality života, mezi které patří volný čas, mezilidské vztahy, zdraví a nemoc, životní prostředí, bydlení a rekreace, sociální a technický charakter práce, osobní a kolektivní bezpečnost, občanská svoboda. Je zřejmé, že pohybová aktivita prostupuje hned několika aspekty, a tak vytváří předpoklad, že správně optimalizovaná pohybová aktivita vede ke kvalitnějšímu životu a o to více u osob s handicapem. Sport (chápaný ve smyslu Evropské charty sportu) může být u osob se zrakovým postižením prostředkem k rozvoji osobnosti, k přijmutí vlastní identity, k stimulaci pohybových schopností a dovedností, k získání větší samostatnosti, k navazování sociálních kontaktů a celkově začlenění se do kolektivu.
Autoři: Veronika Karlová, Tereza Olšarová, Lenka Dudlová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/03/pohybova-rekreace-dospelych-se-zrakovym-postizenim/

Boccia – sport pro handicapované

V České republice začíná historie boccii rokem 1994, kdy měli první možnost seznámit se s tímto sportem. Trénovat se začala od roku 1995 v tělovýchovných jednotách a sportovních klubech sdružených do Spastic Handicap. Dnes se boccia hraje aktivně v 11 tělovýchovných jednotách a sportovních klubech spadajících pod Spastic Handicap. Každoročně probíhají 4 národní turnaje OZP Cup, z nichž ten poslední je vypisován zároveň jako Mistrovství republiky. Aktivních, registrovaných hráčů ej asi kolem sta, ale s kvalitou výkonů na mezinárodních soutěžích jejich počet neustále stoupá. Do paralympijského programu byla boccia zařazena od roku 1984. Mezi jednotlivými olympiádami se každý rok konají ME a MS a Světový pohár.
Autoři: Michaela Chodilová, Jan Vymlátil, Pavla Staňková

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/03/boccia-sport-pro-handicapovane/

Vliv nadváhy a obezity u dětí v období puberty

Během posledních let se obezita stala celosvětově probíraným tématem a v dnešní době ji můžeme pozorovat u dětí již v útlém věku. Česká republika se co do obezity řadí na třetí až čtvrté místo v Evropě. Naše děti spadají k průměru, ale všechny okolnosti nasvědčují tomu, že bude hůř. Zejména se s tímto problémem setkáváme v pubertě. Je doprovázen mnoha činiteli, jako jsou např. genetické predispozice, onemocnění štítné žlázy, psychické poruchy a vnější podmínky naší společnosti.
Autoři: Silvie Šilingerová, Kateřina Sommerová, Tereza Pavelková

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/03/vliv-nadvahy-a-obezity-u-deti-v-obdobi-puberty/

Zoorekreace v období předškolního věku

Dítě je člověk v prvním období svého života. Období dětství není obecně ostře ohraničeno. V některých kontextech se za počátek dětství považuje narození, v jiných kontextech se za dítě (nenarozené dítě) považuje i plod. V některých kontextech je konec dětství ztotožňován s dosažením dospělosti, v jiných kontextech se fáze dospívání (adolescence, mladistvý věk atd.) nebo její část k dětství již nepočítá.
V tomto článku jsme se zaměřili na období předškolního věku.
Autoři: Jan Fajmon, Eva Treznerová, Martina Ticháčková

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/03/zoorekreace-v-obdobi-predskolniho-veku/

Agility – sport i pro zrakově postižené

Agility je sport podobný parkuru, jde o překonání překážek psem s psovodem. Může jej provozovat úplně každý s jakýmkoli psem. Cílem je, aby psovod překonal trať s překážkami ve správném směru a pořadí, bez chyb a v co nejlepším čase.
Autor: Dagmar Terberová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/02/agility-sport-i-pro-zrakove-postizene/

Handicapovaná mládež, volný čas a zapojení

Každý člověk je originál do těch nejmenších detailů. Nikde na světě nenajdete dvě stejné osoby, které by ve všech detailech vypadaly stejně, tak ani nemohou mít stejná přání a touhy. A protože volný čas trávíme právě podle toho, co si přejeme a co toužíme vyzkoušet a dělat, je potencionálních možností jak ho trávit nekonečno. A naše vysněné volnočasové aktivity jsou blíže určeny už jen naší schopností a možnostmi je realizovat.
Autor: Aleš Jurásek

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/02/handicapovana-mladez-volny-cas-a-zapojeni/

Volnočasové aktivity handicapované mládeže

Volný čas je protipólem pracovního nasazení a dalších povinností. Je to čas, jehož rozsah je u každého člověka individuální, záleží na vykonávané profesi, pohlaví, zdravotním stavu a dalších faktorech. Každý člověk se svobodně rozhoduje, jak svůj volný čas využije. Může se rozhodnout pro rozvoj a zdokonalení sebe sama, může se věnovat druhým llidem či se věnovat činnostem přinášející radost a potěšení, odpočinek a zábavu. Právo na kvalitní prožívání volného času mají všichni lidé. Volný čas je pro každého člověka velmi důležitý.

Autor: Roman Kunovjánek

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/01/volnocasove-aktivity-handicapovane-mladeze/

Rekreační aktivity mentálně postižených

Děti, mládež i dospělí s mentálním postižením představují mezi postiženými jednu z nejpočetnějších skupin, a přesto se toho o nich ví poměrně málo. Představy „normálních“ lidí o mentálně postižených bývají opředeny mnoha nejasnostmi, záhadami, předsudky a nezřídka i neopodstatněnými obavami. Poměrně často se dosud můžeme setkat dokonce i s radou, aby rodiče postižené dítě raději „dali do ústavu“. V dnešní moderní době a krokem kupředu se veškeré ústavy přejmenovaly na DOMOVY.

Autor: Jana Molerová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/11/rekreacni-aktivity-mentalne-postizenych/

Konzumní děti – dokument

Myslíme, že video z posledního článku si zaslouží vlastní prostor.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/11/konzumni-deti-dokument/

Význam a role životního stylu u zrakově postižených

Dle mého názoru by nám rekreace měla pomáhat kompenzovat negativní vlivy našeho životního stylu. Např. příliš dlouhé vysedávání u počítače či televize, které zhoršuje zrak a dlouhodobé špatné sezení způsobuje bolesti zad atd. Myslím si, že by bylo dobré, kdybychom využívali z naší moderní doby právě ty možnosti, které nám třeba šetří čas či umožňují různorodé činnosti, které ale mají zároveň kladný vztah k rozvoji našeho zdraví a obnovení duševních sil a jsou také preventivního charakteru. Bylo by velmi dobré střídat možnosti rekreace a to jak aktivního tak pasivního charakteru jako např. pobyt v přírodě pro osvěžení ducha a nabrání nových sil či čtení dobré knihy. U aktivního charakteru bych osobně zvolila nějakou pohybovou činnost přiměřenou našemu individuu tak, aby nejen pomáhala našemu fyzickému stavu ale i zlepšovala, popř. udržovala v dobré kondici.
Autor: Eperješiová Michaela

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/11/vyznam-a-role-zivotniho-stylu-u-zrakove-postizenych/

Paraplegie v období Adolescence

Adolescence je fází hledání a budování identity. Základem identity je sebepoznání. Jedinec musí vědět jaký je, aby mohl uvažovat o své budoucí identitě a déle ji rozvíjet. V identitě se odráží subjektivně zpracovaný obraz sebe sama, k němuž přispívá i hodnocení jiných lidí a další, objektivnější informace. Adolescent dovede uvažovat logicky správně o různých věcech i o sobě, ale dopouští se chyb, které vyplývají z jeho emočních prožitků, z jeho ukvapenosti a zbrklosti. Prožitky adolescentů jsou autentické ve smyslu jejich nefalšovanosti a intenzity.
Autor: Eperješiová Michaela

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/11/paraplegie-v-obdobi-adolescence/

Pohybová aktivita žen na mateřské dovolené

Náplní této práce je analýza dotazníkového šetření, zhodnocení pohybové aktivity s kočárkem na základě použití krokoměrů a nastínění základních fyziologických, sociálních a psychologických změn.

Zrození nového člověka nelze brát na lehkou váhu. Je to v podstatě poslání. Proto je potřeba o ženy před porodem a po porodu neustále pečovat. Stejnou péči a možná větší by tyto ženy měly věnovat svému organismu. Před porodem se organismus ženy mění pozvolna devět měsíců a po porodu ze dne na den. Pro tělo ženy je to enormní změna a je potřeba, aby se s ní začala co nejdříve a správně vyrovnávat. Aby nedošlo k nevratným poškozením organismu žen při kompenzačních cvičeních, je nutné, aby ženy vyhledaly odbornou pomoc nebo publikace, zabývající se tímto tématem.

Cílem této práce je seznámit ženy se základními fyziologickými, sociálními a psychologickými aspekty, které po porodu nastanou a zároveň doporučit publikace s kompenzačními cviky pro jejich návrat k plnohodnotnému životu.

Autoři: Tomáš Doležal, Petr Konečný, Aleš Vencovský

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/11/pohybova-aktivita-zen-na-materske-dovolene/

Doporučení pohybové aktivity pro seniory

S narůstajícím věkem klesá díky fyziologickým změnám schopnost kvalitního pohybu u každého člověka. Tento aspekt stárnutí má výrazný vliv na celkovou kvalitu života, proto je důležité dbát na správnou prevenci úbytku pohybové aktivity a kvalitní trénink u každého jedince.

V naší práci se zaměříme na fyziologické aspekty stárnutí, následná doporučené pohybové aktivity a možnosti tréninku na hřištích pro seniory, která dnes společnost seniorům nabízí.

Autoři: Radek Mézl, Jan Císař, Ondřej Chmela

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/10/doporuceni-pohybove-aktivity-pro-seniory/

Geocaching – chránky, kešky a pohyb

V poslední době se to v mém okolí hemží slovy jako „kešky“, poklad, schránky apod. Moc jsem tomu zpočátku nevěnoval pozornost, ale jakmile se opravdu zvýšila hustota těchto pojmů, začal jsem se vyptávat. Ano, mluvím o geocachingu. Asi mnozí z vás ví moc dobře, co to ten geocaching vlastně je a vysvětlování v tomto článku je zřejmě tedy zbytečné. Ono stačí do vyhledávače na internetu jen napsat jeden ze zmiňovaných výrazů a vyjede vám nespočet stránek a článků, které o tomto novém turisticko-sportovně-poznávacím trendu jsou.
Autor: Tomáš Ryzner

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/08/geocaching-chranky-kesky-a-pohyb/

Předškolní věk

Období předškolního věku je pro dítě velmi důležitým obdobím. V tomto období prochází dítě mnoha změnami, jedná se o změny psychické, sociální, ale samozřejmě i fyzické. Předškolní věk je charakterizován velkým množstvím pohybu a významným zapojením do společnosti v podobě nástupu do školy.

Autoři: Lubomír Winkler, Tomáš Popovič, Ondřej Doubravský

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/07/predskolni-vek/

Orientační sporty

V současné době začínáme pozorovat přetechnizovanost naší společnosti, která se projevuje sníženým množstvím pohybu v zaměstnání i ve volném čase. Tato skutečnost je zřejmá i u školní mládeže. Postupně mizí přirozený pohyb u dětí, které nedokáží překonat pěšky ani krátké vzdálenosti. Spontánní pohyb v přírodě je značně omezen, děti si nedokáží najít samostatnou smysluplnou zábavu. Často jsou ovládány televizními programy a počítačovými hrami, které jim vyplňují téměř všechen volný čas.Výsledkem je snížená fyzická výkonnost, špatný zdravotní stav, nárůst obezity a snížená celková odolnost a otužilost.
Klademe si otázky, jak probudit zájem o zdravý pohyb v přírodě, aktivitu a hravost ve skupině vrstevníků. Při tom současná doba poskytuje obrovské množství možností. Velmi moderní jsou outdoorové sporty jako např. cyklistika, horolezectví, vodáctví, potápění nebo sjezdové lyžování a snowboarding.
Děti je třeba podchytit a zaujmout co nejdříve, nejlépe okolo osmi let a vytvořit jim tak správný návyk na pohyb.

Autor: Vladimíra Valdová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/07/orientacni-sporty/

Mladší školní věk

Podle Langmeiera a Krejčířové (1998) označujeme jako mladší školní věk období od 6-7 let, kdy dítě vstupuje do školy, do 11-12 let, kdy začínají prvé známky pohlavního dospívání i s průvodními psychickými projevy. Někdy hovoříme prostě jen o školním věku, ale povinná školní docházka trvá i v období puberty, které pak bývá nazýváno také jako starší školní věk. Vágnerová (2000) rozděluje školní věk na tři dílčí fáze: raný školní věk (trvá od nástupu do školy, tj. asi od 6-7 let do 8-9 let), střední školní věk (od 8-9 let do 11-12 let) a starší školní věk (od 11-12 let přibližně do 15 let).

Autoři: Kateřina Zubalová, Filip Wurzel, Jiří Hronek

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/06/mladsi-skolni-vek-2/

Mladší školní věk a jeho problematika

Období po předškolních letech je zvláště významné. Děti jsou ve fázi vývojové integrace. Dochází k utřiďování a propojování různých vývojových dovedností, dítě může proto dělat složitější úkoly. V tomto období jsou děti už velmi soběstační. Mají zažité denní rituály, jako například oblékání, mytí, umí se také najíst sami. Řídí se pravidly, které stanovila rodina. Je na ně dobré spolehnutí. Zvládají lehké úkoly a povinnosti.
Autoři: Kateřina Kadlčáková, Barbora Fialová, Lukáš Hubatka, Magdaléna Malá

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/05/mladsi-skolni-vek-a-jeho-problematika/

Senioři a pohybová aktivita

Senioři jsou skupina osob, která je charakterizována tím, že dosáhli penzijního věku. V naší společnosti obecně platí, že za seniora začne být člověk považován při přechodu z pracovního procesu do důchodu. Samotné stáří je však velmi individuální a hranice přechodu z dospělosti do stáří je u každého člověka rozdílná.

V naší práci se Vám pokusíme charakterizovat tuto věkovou skupinu a vzhledem k faktu, že mají nespočet volného času navrhnout opatření jak, jej vyplnit a to převážně v rámci pohybové aktivity. V této práci se budeme zaměřovat na ty jedince, kteří jsou schopni vlastní lokomoce a budou schopni vykonávat námi navržené aktivity.
Autoři: Pelikán Šimon, Charvát Petr

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/05/seniori-a-pohybova-aktivita/