«

»

Print this Příspěvek

Význam tělocvičné rekreace v období mladší dospělosti

Jako rekreologové se v článku zaměříme na jeden pojem z oblasti naší specializace a pokusíme se zdůvodnit význam této činnosti v námi zvolené věkové kategorii. Jedná se o tělocvičnou rekreaci v mladší dospělosti.

Mladší dospělost je podle Vágnerové (2007) období dvacátého až čtyřicátého roku života, kde tělesné změny mají jen malý význam a lidskou psychiku příliš neovlivňují, s výjimkou těhotenství a porodu u žen. Biologicky podmíněné faktory jsou pro rozvoj osobnosti člověka méně významné než sociokulturní podněty. Dále dochází k dalšímu rozvoji kognitivních kompetencí, tedy způsobu jejich užívání. Sociální změny především zahrnují přijetí nových sociálních rolí a s nimi spojené způsoby chování. Je také obdobím diverzifikace psychosociálního vývoje, ať už svoji volbou nebo tlakem okolností. Jedná se o prožívání mnoha nových sociálních situací.

Abychom prožili toto období pozitivně, můžeme využít získaných poznatků ze sportu (Evropská charta sportu) neboli tělesné kultury (Hodaň, 2006) konkrétně prostřednictvím tělocvičné rekreace v kombinaci s ostatními druhy činností týkající se společnosti, vzdělání, umění, ekonomické situace a dalších, bez přímých vazeb na tělocvičnou rekreaci.

Právě Hodaň (2008) považuje tělocvičnou rekreaci za specifický druh tělocvičné aktivity (všechno skutečně realizované záměrné, volní, konkrétně motivované a účelné pohybové jednání), v jehož zaměřenosti na člověka dominuje rozvojový, regenerační a rekondiční charakter činnosti, prováděný zájmově ve volném čase a působící na zdokonalování člověka tím, že prostřednictvím záměrně volených tělesných cvičení, diferencovaných podle individuálních zájmů a potřeb, zvyšuje jeho fyzickou, psychickou a sociální úroveň, regeneruje pracovní a životní sílu a kompenzuje negativní vlivy pracovního a životního procesu i současné civilizace. Vzhledem ke svému charakteru má výslovně prožitkový charakter.

Domníváme se tedy, že tento pozitivní význam spočívá ve všestranném rozvoji člověka s cílem prožívání života a optimalizací životního stylu.

Uvědomujeme si, že článek není ničím novým, ale doufáme, že svou jednoduchostí zaujme a snad i tak nějak vybízí k rozšíření znalostí a hledání nových možností za účelem naplnit námi zatím nedosažených cílů.

 

Autoři: Martin Schön, František Miklas

Referenční seznam:

Hodaň, B., Dohnal, T. (2008). Rekreologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Vágnerová, M. (2007). Vývojová psychologie. II, Dospělost a stáří. Praha: Karolinum.

Evropská charta sportu. (1994). Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Hodaň, B. (2006). Sociokulturní kinantropologie I, Úvod do problematiky. Brno: Masarykova univerzita.

 

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2012/04/vyznam-telocvicne-rekreace-v-obdobi-mladsi-dospelosti/

8 pings

Skip to comment form

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *