«

»

Print this Příspěvek

Smog nad Prahou radní nezajímá. Město neplní plán ke zlepšení ovzduší


PRAHA – Koncentrace zdraví škodlivých látek v pražském ovzduší je nejhorší hned po průmyslové Ostravě. Obyvatele trápí každou zimu smog. V roce 2010 byl schválen Krajský program snižování emisí (1), ale město jej neplní (4), (5). Podle Českého hydrometeorologického ústavu je příčinou smogu přebujelá automobilová doprava (2). Ráno probíhal na Nuselském mostě severojižní magistrály „smogový dýchánek“ s názvem Akce čisté plíce. Účastníci chtěli přimět řidiče k zamyšlení, zda musí jezdit každé ráno do práce autem (3). Zároveň apelovali na politiky, aby začali jednat.


„Ve srovnání s loňským rokem se naplňování Krajského programu snižování emisí téměř nehnulo z místa. Přestože smog zahaluje metropoli každou zimu, vedení města nepovažuje zdraví Pražanů za svou prioritu,“ vysvětluje Vratislav Filler z iniciativy Auto*Matu.

Podle něj je problémem nechuť politiků regulovat automobilovou dopravu, která je příčinou smogu. „Od roku 2000 narůstá každoročně objem individuální automobilové dopravy o dvě procenta a nikdo se jej nepokouší zbrzdit. Miliardy městských investic směřují do tunelu Blanka, zatímco rozvoj veřejné, cyklistické a pěší dopravy se prakticky zastavil,“ říká Vratislav Filler.

„Program snižování emisí požaduje zavedení mýtného pro vjezd do centra Prahy, stavbu nových linek metra a tramvají a doplnění infrastruktury pro cyklistickou dopravu. Většinu z toho město dělá polovičatě nebo nedělá vůbec. Výsledkem je zhoršující se kvalita ovzduší,“ dodává Vratislav Filler. Auto*Mat provedl letos podruhé analýzu Krajského plánu snižování emisí. Při hodnocení vycházel z odpovědí magistrátu na konkrétní dotazy. Iniciativa došla k závěru, že Praha plní stanovená opatření pouze ze 44 %. Loni byla míra plnění plánu prakticky stejná – jen 38 %.

V loňském roce zvýšila priorita trasy metra D, naopak špatná finanční situace města vedla k ukončení programů zavádění alternativních paliv. Zářijové změny ve veřejné dopravě zhoršily její kvalitu. Poměrně málo se dělá v omezování prašnosti. Od roku 2010 se snížil rozpočet na čištění ulic od prachu i na výsadbu izolační či uliční zeleně. „Truhlíková kauza“ na Praze 5 odhalila nekoncepčnost výsadby zeleně v pražských ulicích. Regulační plán pro smogovou situaci, který Praha schválila loni v dubnu, neobsahuje regulaci automobilové dopravy.

Dnes ráno se Pražané podeváté shromáždili na Nuselském mostě severojižní magistrály, aby dali najevo, že nechtějí žít v zamořeném ovzduší a vyzvali politiky k činům. „Smogovým dýchánkem s podtitulem Akce čisté plíce chceme upozornit na to, že politikům je poškozování zdraví Pražanů lhostejné. Do centra se každé ráno valí tisíce aut, v nich sedí jediný člověk. Město by mělo dělat všechno proto, aby je přesvědčilo jet veřejnou dopravou,“ řekl organizátor akce Václav Mucala.

Podle výzkumů vědců z Akademie věd ČR má znečištěné ovzduší závažný negativní dopad na lidské zdraví. Automobilová doprava je zdrojem prachových mikročástic, na které se váží toxické látky a člověk je pak vdechuje hluboko do plic. Život ve městě s trvale znečištěným ovzduším vede k alergiím, onemocněním dýchacího ústrojí a srdce, i poškození genetické výbavy člověka.

Přílohy:

1) Krajský program snižování emisí

2) Dle emisní bilance ČHMÚ produkuje doprava více než 70 % emisí tuhých látek, 65 % emisí oxidů dusíku a přes 90 % emisí oxidu uhelnatého a amoniaku (str. 79 Krajského programu snižování emisí).

3) Smogové dýchánky na facebooku

4) Vybrané body Krajského programu snižování emisí a jejich plnění

1/ Zavést mýtný systém pro vjezd automobilů do centra
Stav: nesplněno, město nevyvíjí iniciativu k nezbytné změně zákona

2/ Podpořit rozvoj železniční dopravy v Praze
Stav: Praha není při prosazování nových zastávek a jednání s investorem (SŽDC) aktivní

3/ Vytvořit nová záchytná parkoviště P+R
Stav: magistrát nevyvíjí iniciativu, parkoviště mají jen 3 500 míst, měly už mít nejméně 15 000

4/ Odstranit bariéry pro chodce na přestupních uzlech veřejné dopravy
Stav: práce probíhají příliš pomalu, někde dochází dokonce ke zhoršení

5/ Zajistit dobudování páteřní sítě cyklistických tras
Stav: výstavba se zastavila, od roku 2009 klesá podpora, v roce 2012 investováno jen 10 milionů

6/ Zakázat vjezd nákladních automobilů do centra
Stav: stávající omezení není dostatečné a nikdo nepracuje na zlepšení

7/ Investovat do zřizování a zlepšování pěších tras a koridorů
Stav: významné pěší trasy a koridory zatím nebyly ani určeny, není znám potřebný objem peněz

5) Plnění dopravních kapitol Integrovaného krajského programu snižování emisí:

Kapitola

Plnění k 1/2012

Plnění 1/2013

Slovní hodnocení – vývoj za poslední rok

Celkové hodnocení

38%

44%

Mírné zlepšení, zčásti vlivem hodnocení nových kapitol.

Časová organizace zásobování

-

80%

Časové omezení funguje u vjezdu do centra města a nastavením zpoplatnění stání v rezidentních oblastech Zón placeného stání. Revize nebo rozšíření systému se ale patrně nepřipravuje.

Komplexní podpora využití alternativních paliv v automobilové dopravě

100%

75%

Jedná se především o program „Praha elektromobilní“, který běží, a opatření jako parkování elektromobilů v zónách placeného stání zdarma. V rozpočtu HMP nejsou přiděleny prostředky na realizaci dotačního programu na přestavby vozidel na alternativní pohon.

Omezení vjezdu těžkých nákladních automobilů do části města

-

67%

K 1. 1. 2013 byl zpřísněn režim vjezdu do zóny zákazu vjezdu nákladních automobilů: výjimky se udělují pouze vozidlům splňujícím EURO4. Současně ale trvá neudržitelná situace na Spořilově.

Parkovací politika v centru města a v lokálních centrech

38%

60%

V listopadu 2011 byla zřízena pracovní skupina magistrátu pro ZPS (projevilo se až v letošním hodnocení). Parkovací politika nicméně stále nemá za cíl regulovat dopravu, ale jen zajistit parkování rezidentům. Nové zóny placeného stání vznikají výhradně na žádost městských částí. TSK informuje o obsazenosti vybraných parkovišť i mimo systém P+R.

Preference vozidel hromadné dopravy

60%

58%

Preference se zlepšuje u autobusů, u tramvají stagnuje. S ohledem na zavedení metrolinkového systému jsou zlepšení preferencí v roce 2012 nedostatečná. Postihování jízdy ve vyhrazených pruzích ze strany policie prakticky neprobíhá.

Výstavba komunikací pro automobilovou dopravu

60%

55%

Toto opatření považujeme vlivem jeho finanční náročnosti i ovlivněním struktury města spíše za kontraproduktivní. I nadále probíhá finančně extrémně náročná výstavba městského okruhu, ukazuje se ale, že na dokončení už prostředky nebudou (což je ovšem spíš dobře). Praha odmítá diskutovat o alternativním vedení okruhu, jak ve sporném případě Běchovic, tak v Suchdole, kde by severní varianta byla zřetelně vhodnější.

Omezování prašnosti z dopravy

55%

55%

Od roku 2010 se snižují finanční prostředky na čištění ulic. Nedaří se výsadba stromořadí při rekonstrukcích.

Omezování emisí z autobusů MHD a dalších vozidel města

100%

50%

Probíhá obměna vozového parku autobusů veřejné dopravy. Z finančních důvodů bylo ukončeno používání naftového emulgátu.

Výstavba tratí kolejové veřejné dopravy

30%

50%

Staví se metro A se sporným zakončením v Motole. Metro D bylo opět navráceno do plánů města, navržena levnější, avšak ne zcela šťastná varianta. Levnější investice do tramvajových tratí jsou i nadále ignorovány, i když rozvojové plány jsou široké.

Omezování zdrojů a cílů automobilové dopravy

30%

50%

Územní plán je ještě celkem dobrý, je ale často nevhodně měněn. Technické podmínky pro výstavbu budou zásadně přepracovány, což je nadějné.

Vymezení nízkoemisních zón

-

50%

Zadána studie proveditelnosti, zvažují se varianty

Zvyšování atraktivity hromadné dopravy

44%

47%

Zavádějí se standardy kvality, které ale nepokrývají řadu faktorů, jenž jsou pro komfort cestujících významné. Odstraňování bariérovosti metra je i nadále pomalé a marná je i snaha o odstraňování bariérových tramvajových zastávek.

Podpora rozvoje systému integrované dopravy

50%

45%

Změna linkového vedení v září 2012 měla na systém PID velmi rozporný dopad, dílčí zlepšení nevyvážila řadu zhoršení, zejména u tramvají. Praha i nadále nevytváří silný tlak na rozvoj železniční dopravy, příprava nových železničních zastávek nicméně pomalu postupuje.

Výsadby izolační zeleně s protiprašnou funkcí

-

40%

Výsadba izolační zeleně v r. 2012 v oblasti Spořilova ul. Senohrabská a Choceradská, obecně málo prostředků.

Podpora záchytných parkovišť P+R

28%

38%

Realizace parkovišť P+R i nadále výrazně zaostává i za stávajícím územním plánem. Stávající kapacita se v roce 2012 nezvýšila, zůstává na cca 3000 stáních, potřeba je cca 20 000 míst. Plochy vyhrazené pro P+R v územním plánu zajišťují cca 15 000 stání, pozemky ale nejsou ve vlastnictví HMP. Dobrá je informovanost o volných místech (jsou-li taková).

Podpora pěší dopravy

25%

35%

Jakkoliv probíhá určité vyhodnocování problémových míst, reálná situace v ulicích se nezlepšuje. Systém pěších tras a koridorů nevzniká. Rozpočtová kapitola BESIP je dále omezována.

Omezování prašnosti výsadbami zeleně v obytné zástavbě a jejím okolí.

25%

21%

Špatná koordinace při rekonstrukcích, nevhodné pokusy o výsadbu v truhlících. Rozpočet od roku 2010 nižší o 24,5 mil. Kč.

Podpora cyklistické dopravy

19%

18%

Investice do cyklodopravy byly v roce 2012 rekordně nízké (25mil. Kč). Mechanismy, které v předchozích letech vedly k rozvoji cyklistické infrastruktury, se postupně rozkládají. Minimální politická podpora přislíbená v březnu 2012 radním Noskem nebyla nakonec realizována. Ze strany magistrátu má cyklodoprava i nadále minimální podporu a téměř nulové PR.

Zavedení mýtného systému

0%

0%

Ani v roce 2012 nebyly učiněny žádné kroky směrem k tomu, aby Praha mohla realizovat mýtný systém. HMP mělo už do konce roku 2011 v parlamentu iniciovat zákon o zavedení mýta, což neudělalo. HMP má povinnost zavést mýto do roka poté, co to bude legálně možné.

6) Podrobné vyhodnocení naplňování Krajského plánu snižování emisí iniciativou Auto*Mat k lednu 2013

Samostatný dokument (19 stran) naleznete v příloze tiskové zprávy.

Rešerše z krajského plánu snižování emisí_2012

Fotografie

_MG_4357_MG_4356_MG_4359_MG_4361
_MG_4371_MG_4362_MG_4373_MG_4375
_MG_4377_MG_4378_MG_4380_MG_4382
Smogovy-dychanek_MG_4384IMGP8963IMGP8970
IMGP8982IMGP8974IMGP9031IMGP9033
IMGP9034IMGP9046IMGP9049IMGP9051
IMGP9025IMGP9053IMGP9068IMGP9070
IMGP9071IMGP9085IMGP9089IMGP9062
IMGP8983IMGP8985IMGP8995IMGP9100

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2013/02/smog-nad-prahou-radni-nezajima-mesto-neplni-plan-ke-zlepseni-ovzdusi/