Má komunální rekreace význam pro dnešní společnost?

Ve společnosti neustále dochází k vývoji a změnám ve všech elementech kultury. S tímto jsou spojeny i proměny životního stylu, hodnotových orientací i nových identit. V současné době se nejvíce hovoří o posunu hodnot z materialistických (orientace na ekonomickou prosperitu, hmotné bezpečí, stabilní ekonomický růst atd.) k postmaterialistickým (svoboda seberealizace, možnost podílet se na důležitých vládních rozhodnutí, žít v kvalitním životním prostředí atd.). Postmoderní doba je posedlá informacemi a sebevyjádřením.

Jedním z významných faktorů přispívajících k rozvoji osobností člověka, je tělesná kultura. Jedním ze subsystémů tělesné kultury je i pohybová rekreace. Rekreace umožňuje kultivaci tvořivých sil člověka a působí i na jeho intelektuální, tělesný i sociální rozvoj. Aby mohli být uspokojeny individuální potřeby tohoto typu všech věkových a sociálních skupin obyvatel města, je potřeba vytvořit v rámci kompetencí obcí fungující systém. Pozitivním faktem je, že se touto problematikou krajské úřady v současné době stále více zabývají.

Pojem komunální rekreace chápeme jako systémové řešení organizace a řízení volnočasových aktivit na určitém území či regionu (Dohnal, 1997). Autor dále uvádí, že cílem komunální rekreace je vytvoření podmínek pro soustavné a dlouhodobé formování zdravého a pozitivně orientovaného životního stylu různých věkových a sociálních skupin populace. K dalším úkolům patří tvorba podmínek pro organizaci a řízení koncepce komunální rekreace na všech úrovních státní správy a samosprávy.

K základním faktorům urychlujícím potřebu vzniku koncepce a systému komunální rekreace patří zejména:

  1. zkracování pracovní doby a nárůst volného času
  2. růst počtu nezaměstnaných a vzrůstající potřeba řešit tento problém náhradním programem – smysluplná náplň neočekávaně vzniklého volného času a nárůst nových pracovních příležitostí ve službách;
  3. obrana (prevence) proti složitostem moderního světa, které vedou k růstu kriminálního jednání, jehož se členové společnosti (včetně dětí) stávají objektem, ale i subjektem;
  4. využití tělocvičné aktivity jako prevence v oblasti péče o individuální zdraví každého člověka;
  5. rozvíjení lidské kvality každého občana prostřednictvím obsahu pozitivně orientovaných volnočasových aktivit;
  6. umožnění dobrovolné, aktivní účasti široké veřejnosti na řešení volnočasové problematiky a z toho plynoucí rozvoj demokratického chápání společnosti;
  7. vytvoření funkčního systému řízení volnočasových aktivit na základě osa stát – region – obec;
  8. potřeba sjednotit podmínky našeho státu s podmínkami a požadavky Evropské unie v oblastech dané problematiky. (Dohnal, 2002).

 

Komunální rekreace, tím že vytváří podmínky pro aktivní trávení volného času, by měla ve své podstatě zvyšovat motivaci občanů k pohybové aktivitě. Z tohoto faktu vyplývá, že fungující systém komunální rekreace snižuje zdravotní rizika spojená s hypokinezí. Tak zvaná neinfekční onemocnění jsou v současné době „metlou“ lidstva a na jejich léčbu se vynakládá obrovských finančních prostředků. Je obecně známo, že prevence je vždy několikanásobně méně nákladná, než následná samotná léčba. Není novinkou, že pohyb je nejlepší a nejekonomičtější prevencí civilizačních chorob. Jestliže komunální rekreace, jak již bylo zmíněno výše, vytváří podmínky pro pohybovou aktivitu, zároveň tak tento systém může ušetřit nemalé finanční náklady na léčbu mnoha chorob zapříčiněných sedavým způsobem života.

Zdraví se vyskytuje u většiny lidí na prvních místech hodnotového žebříčku. Stát by měl mít prvořadý zájem na vytváření podmínek pro realizaci a aktivního trávení volného času. Budovat fungující systém a zapojit do něj samotné občany. Propagovat a informovat o důležitosti komunální rekreace. Vzhledem k celkové náročnosti a naléhavosti systém komunální rekreace je nutná velká pozornost na celou tuto oblast. Každý z nás je tzv. „strůjcem svého štěstí“, tedy i zdraví, avšak stát a jeho výkonné orgány nesou míru spoluzodpovědnosti za vytváření podmínek pro jeho realizaci.

Autor: Adéla Nováková

Zdroje:

Hodaň, B., Dohnal, T. (2008). Rekreologie. Olomouc: Univerzita Palackého

Dohnal, T., Hobza, V. a kol. (2007). Vybrané kapitoly z komunální rekreace. Olomouc: Univerzita Palackého

Dohnal, T. (2002). Koncepce a metodika systému komunální rekreace na úrovni obce. Olomouc: Univerzita Palackého

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/04/ma-komunalni-rekreace-vyznam-pro-dnesni-spolecnost/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.