Erasmus – mezinárodní kulturní výměna

Studijní pobyt „Erasmus“ je určený studentům z participujících veřejných vysokých, státních, soukromých a vyšších odborných škol. Program se snaží o zkvalitnění mobility a vzdělání  u studentů a zaměstnanců vzdělávacích institucí v Evropě. Česká Republika představuje 60 aktivně zapojených škol do programu. Seznam všech vysokoškolských institucí, které získaly Erasmus University Charter a jsou tak oprávněné, zapojit se do programu Erasmus, čítá na více než  3880 institucí. Erasmus, jako vlajková loď EU v oblasti programů vzdělávání a odborné přípravy byla založena v roce 1987 a do roku 2007 byla součástí unijního celoživotního vzdělávací programu s celkovým  rozpočtem přibližně € 3114 milionů. Program nese jméno podle uznávaného filozofa, teologisty a humanisty Erasma Rottrdamského (1465-1536) který žil a pracoval v různých částech Evropy. A právě díky rozličnosti jednotlivých zemí čerpal nové  vědomosti, zkušenosti a pochopení. Tím, že zanechal své bohatství Universitě v Basileji, se stal prakticky  prním předchůdcem grantů zaměřených na rozvoj poznání.

Každá do programu zapojená škola vypisuje své výběrové řízení o kterém se může zájemce informovat na zahraničním oddělení jednotlivých fakult. Zpravidla se koná na jaře a obnáší vyplnění žádosti o zařazení do výběrového řízení, sepsání motivačního dopisu a zkoušku z jazykové připravenosti uchazeče v které bude probíhat studium na zahraniční škole. Každý uchazeč má právo v rámci programu vyjet pouze jednou. Paradoxně se stává, že zatímco na některých fakultách bývá míst dostatek, na jiných uspěje jen část uchazečů. Volba cílové destinace a programu v návaznosti na studovaný obor byvá stěžejní záležitostí v argumentaci před výběrovou komisí. Nepodcenit informovanost a připravenost jenž Vám záhy může zajistí cenné zkušenosti a kontakty. Student také musí být zapsán do druhého ročníku a být občanem některého ze států zapojených do programu Erasmus.

Student na zahraniční univerzitě neplatí školné v rámci bilaterální smlouvy. Netýká se to ovšem poplatků za členství ve školních klubech a zájmových organizacích, které na školách čile organizují sportovní a společenský život studentů. V České Republice je výše stipendia stanovená podle životních nákladů v jednotlivých zemích. Všeobecně platí, že stipendium pokryje základní část výdajů jako – ubytování, dopravu a stravování.  Od studenta se ovšem očekává určitá míra participace, která může hlavně ve větších městech, znamenat využití osobních prostředků studenta. Ve většině zemí je  ovšem možné si při studiu přivydělávat. Pracovat při studiu na částečný ůvazek přináší i jiné hodnotné zkušenosti, nejen ty finanční. Hodně záleží na vytrvalosti a samozřejmě štěstí.

Základní cíle vzdělávacího programu Erasmus by se stručně dali definovat:

 • Zlepšit standarty a zvýšit objem mobility studentů a zaměstnanců v evropském měřítku.
 • Zkvalitnit a zvýšit počet multilaterální spolupráce vysokoškolských institucí v Evropě.
 • Zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání.
 • Zlepšit kvalitu a zvýšit objem multilaterální spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi a podniky v Evropě.
 • Obohatit společnost pomocí mobility mezinárodních studentů.
 • Snahou o kulturní porozumnění a rozvoj individuálních schopností na základě principu „student pomáhá studentovi“

Erasmus Student Network (ESN)  čítá na 12 000 členů z 35 zemí pracujícich na základě dobrovolnického principu. Hodnoty za které všichni členové ESN pracují, jsou:

 • „jednota v rozličnosti, rozličnost v jednotě.“ (všichni pochází z rozdílných prostředí, ale sdílí společně stejný cíl)
 • „student pomáhá studentovi.“ (dobrovolnická práce v zájmu ostatních studentů)
 • „radost z přátelství a vzájemného respektu.“
 • „mezinárodní rozměr života.“ (vnimavost, mobilita, chuť poznávat a spolupracovat a tím rušit hranice mezi národy)
 • „láska k evropě jakožto místu smíru a mezinárodního setkání.“ (žít v a plně využívat kulturní bohactví  Evropy)
 • „otevřenost a tolerance.“ (učit se z respektu k druhým)
 • „spolupráce v zájmu propojení.“ (sdílet společný cíl v zájmu internacionalizace)

Během studijního pobytu se student nezlepší jen z akademického hlediska, ale také se zdokonalí v určitých specifických schopnostech a získá i vědomosti mimo akademické pole. Většina studentů se shoduje, že na základě zahraničního pobytu se zdokonalili ve schopnostech, přizpůsobit se nenadálým situacím, prací v kolektivu lidi z odlišných kulturních prostředí, stejně tak jako řešení problémů v neočekávaných situacích. Když  se zaměříme na zlepšení znalostí mimo akademický svět, studenti se především shodují, že k největšímu pokroku ve znalosti dosáhli díky komunikaci s lidmi z různých zemí. Další zajímavostí je, že pobyt v zahraničí má za následek určité charakteristické změny ve studentově vývojové proměně. Mezi pozitivní znaky studenti řadí – zvýšenou sebedůvěru a toleranci. Zakladní tři dimenze pobytu – akademická dimenze, sociální dimenze a řěšení problému utvářejí v podstatě celkový dojem studenta, který pak rozhoduje jestli bude daný program hostitelské země doporučován i ostatním přátelům.

Autor:  Štěpán Přindiš

Zdroje:

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy. (2010). Retrieved 21. 10. 2010 from the World Wide Web:http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=34&

Nazkušenou.cz. (2010). Retrieved 22. 10. 2010 from the World Wide Web:http://www.nazkusenou.cz/studijni-pobyt-v-ramci-programu-erasmus-a32.html

Erasmus Student Network. (2010). Retrieved 22. 10. 2010 from the World Wide Web:http://www.esn.org/content/mission-vision-values

Erasmus Student Network. (2010). Retrieved 22. 10. 2010 from the World Wide Web: http://www.esn.org/sites/default/files/ESNSurvey_2008_report_0.pdf

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2010/10/erasmus-mezinarodni-kulturni-vymena/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.