Podmínky pro pohybovou aktivitu ve městě Bruntál

Tento článek poukazuje na problematiku mnoha měst v naší republice a to co se týče pohybové aktivity respektive dostupnosti a velikosti ploch sportovních zařízení. Konkrétně je zaměřen na město Bruntál v moravskoslezském kraji.

Jedním z mnoha faktorů, které ovlivňují zdravotní stav jedince a celé populace je pravidelná pohybová aktivita. K realizaci pohybové aktivity obyvateli měst je důležitá vybavenost města minimální doporučovanou strukturou sportovních zařízení. Velmi důležitou roli při naplňování této podmínky hraje také jejich dostupnost a zájem populace o jednotlivé druhy pohybových aktivit. Z pohledu urbanismu jsou pro strukturu sportovních zařízení ve městě vytvořeny urbanistické ukazatele. Mezi časté problémy měst patří nedodržení těchto minimálních doporučovaných urbanistických ukazatelů.

V každém městě ať už malém nebo velkém by mělo být dostatečné množství ploch, které umožňují pohybovou aktivitu. Základním podkladem pro výstavbu sportovišť v těchto městech by měly být právě tyto doporučené urbanistické ukazatele, jelikož slabá dostupnost a nedostatečné množství sportovních zařízení můžou mít za následek, osvojení si špatného životního stylu obyvatel daného města. Přičemž snadná dostupnost a dostatečné rozmanité množství těchto sportovních zařízení, umožňují obyvatelům trávit jejich volný čas tělocvičnou aktivitou, dostatečně se tak rekreovat a aktivně si odpočinout a tím zlepšit jejich zdravotní stav. Neboť jedině zdravý a zcela odpočatý člověk může ve svém zaměstnání podávat stoprocentní výkony.

Urbanistické ukazatele v rámci této problematiky jsou vytvořeny pro 6 kategorií a to hřiště a stadiony, tělocvičny a sportovní haly, otevřené plavecké bazény, kryté plavecké bazény, zimní stadiony, ostatní zařízení. V roce 2009 bylo zjištěno, že na počet obyvatel 17677 jsou téměř veškeré skutečné ukazatele dodrženy a místy i překročeny, což je jednoznačně velké plus pro město. Nicméně tu je jedna kategorie, která neodpovídá minimálním doporučeným urbanistickým ukazatelům a to jsou ostatní zařízení. Plocha, která chybí pro uspokojení požadavků, je celých 884 [m²]. Ve městě je však nyní zmodernizován  plavecký bazén na wellness centrum, které částečně tento skutečný ukazatel doplňuje, jelikož obsahuje i fitness.

Docházková vzdálenost do těchto sportovních zařízení a především tělocvičen a sportovních hal je vyhovující. Jih města sice nepokrývá žádná tělocvična, ale tato oblast není zastavěna žádnými panelovými domy pouze domy rodinnými. Obyvatelé zde mají možnost různého tělesného a rekreačního cvičení na neupravených prostorách v blízkém okolí a  nepotřebují takový rozsah tělovýchovných zařízení jako sídliště. Tudíž postavení tělocvičny, jejichž skutečná urbanistická plocha splňuje doporučené urbanistické ukazatele vzhledem k městu, by nebylo vhodné.

Jednoznačně z toho však vyplývá, že je zde ještě dostatečné množství potřebné plochy na vybudování ostatních zařízení, což dává možnost především soukromým subjektům k realizaci svých projektů. Ve studii je navrženo vybudování např. ještě jednoho spinningu nebo jiných ostatních zařízení k realizaci pohybové aktivity, modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení, i přes dostačující plochu hřišť a stadiónů, vybudovat 10 tenisových kurtů vzhledem k určitému německému vzorci a alespoň částečné zastřešení tohoto areálu kvůli možnosti celoročního provozu. Ideální by u všech možností optimalizace sportovních zařízení bylo, aby město vytvořilo vhodné podmínky pro investora nebo aby se snažili efektivně čerpat dotace na vybudování nových zařízení z EU. Nicméně je známo, že kategorie ostatních zařízení podléhá více než jiná aktuálním trendům a proto je doporučeno udělat objektivní průzkum preferencí obyvatel, ze kterého by bylo možno vycházet. Dále je zde doporučena bezplatná nebo nevýdělečná propagace sportovních zařízení městem.

Jednoznačně první krok by mělo udělat město na základě např. lokálních a regionálních programů, protože právě město a její obecní úřad má možnost rychle a přímo reagovat na potřeby a požadavky jejich obyvatel a může přesněji tyto programy zařadit do regionálních a obecních koncepcí a systémů územního plánování.

 Zdroj:

LASOTA, Adam. Podmínky pro pohybovou aktivitu obyvatel Bruntálu z pohledu struktury sportovních zařízení. Ostrava, 2009. 53 s. Bakalářská práce. Ostravská univerzita v Ostravě.

Autor: Adam Lasota

[xrr rating=4/5]

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2010/04/podminky-pro-pohybovou-aktivitu-ve-meste-bruntal/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.