Auto*Mat zhodnotil směřování radnic k udržitelné mobilitě

Auto*Mat zpracoval hodnocení postupu magistrátu a městských částí Praha 1 – 10 v oblasti udržitelné mobility, a to jak ve faktické rovině, tak z hlediska koncepčnosti a plnění slibů. Většina městských částí se o udržitelnější mobilitu snaží. Dobře si vede Praha 7, odstrašujícími případy jsou Praha 1 a 3.

Vyžádané plnění koaličních slibů

Na konci roku 2016 jsme si dle zákona 106 vyžádali odpovědi na otázky, které jsme formulovali na základě programových prohlášení jednotlivých městských částí (v případě, že programová prohlášení nebyla k dispozici, otázky jsme kladli s ohledem na hlavní předpoklady udržitelného rozvoje v oblasti dopravy). Většina samospráv věnovala energii přípravě odpovědí, někde jsme odpovědi urgovali, někde ale nakonec i vůbec žádné neobdrželi. Odpovědi byly v některých případech velmi obsáhlé. Jejich zpracování a vlastní rešerše byly pro velký objem textu delší, než jsme předpokládali, proto jsme nakonec původně plánované hodnocení aktivit městských částí a magistrátu ve “volebním poločase” změnili na téměř celé volební období. Odpovědi prezentujeme proto jako opěrný materiál necelého půl roku před komunálními volbami. Z kapacitních důvodů jsme se také nevěnovali městským částem od Prahy 11 dále.

Aby byl celkový výstup konzistentní a srozumitelný, předkládáme jej pro každou samosprávu v podobě slovního hodnocení odděleně pro oblast koncepčnosti a plnění slibů, a pro oblast udržitelné mobility. Hodnocení magistrátu je obsáhlejší, hodnocení městských částí nepřesahuje jednu stranu. K hodnocení přikládáme také odkazy na odpovědi, jak jsme je od městských částí obdrželi.

Snaha většinou je

Na magistrátu i na téměř všech městských částech je vidět alespoň nějaká snaha o řešení vedoucí k udržitelné mobilitě a realizaci opatření, která jsou vnímána všeobecně pozitivně, současně také ale nejsou vždy efektivní. Prakticky všude vznikají pozitivní řešení, která může politická reprezentace samosprávy vykázat jako úspěchy stávající radnice.

Štěpným kamenem je přístup samospráv v oblasti opatření, která se dají vykládat jako snaha o omezení motoristů. Pozitivně působící samosprávy se nebojí implementace kroků, které se jako omezování automobilové dopravy dají vykládat, ačkoliv jimi nejsou (zóny placeného stání, dopravní zklidňování, cyklopruhy, propagace udržitelné mobility). Nicméně ani nejlépe hodnocená Praha 7 si netroufá jít proti zájmům parkujících rezidentů, například v podobě pozitivních opatření redukující počet parkovacích stání.

Zvlášť negativně hodnocené městské části většinu progresivních řešení apriori odmítají. Zejména v oblasti cyklistické dopravy se tak děje bez podložené argumentace. Takový postoj považujeme za účelový: odmítající zlepšování podmínek pro jízdu na kole jako součást extrémního, populistického dopravního paradigmatu.

Většina samospráv pak v praxi manévruje mezi těmito dvěma postoji. Zastávají umírněnou pozici pomalého pozitivního směřování, kde se udržitelná mobilita stává spíše vedlejším produktem než nezbytným předpokladem. Výsledkem jsou pak občasné excesy, ať ve formě velmi pozitivních (Moskevská na Praze 10, Nábřeží kapitána Jaroše směrem ke křižovatce s ulicí Dukelských hrdinů) nebo negativních (odmítnutí cyklopruhů na Patočkově Prahou 6) dopravních řešení.

Vybíráme z hodnocení magistrátu

Z mnoha ambiciózních cílů bylo v průběhu posledních let sleveno, často byly dokonce odloženy na neurčito (např. humanizace magistrály). To je způsobeno především ideovými spory mezi jednotlivými stranami opakovaně vyjednávaných koalic. Na konci roku 2016 byl zastupitelstvem hlavního města schválen Strategický plán hlavního města Prahy, stěžejní dokument pro implementaci udržitelných opatření. Velkým problémem, byť do značné míry zděděným z minulosti, je dlouhodobě nedostatečná údržba pražské dopravní infrastruktury. Neochota regulovat dopravu ve městě se skrývá za potřebu dostavby Městského okruhu a Radlické radiály. I přesto evidujeme případy dobré praxe. Tím je především snaha ROPIDu o rozvoj integrované dopravy. V bezmotorové oblasti se povedlo obnovit stavbu cyklostezek, zatím ale ve stále nedostatečném rozsahu. Dopravní opatření pro podporu cyklodopravy v provozu jsou ale často zcela opomenuta. Velkým pozitivem je pokračující příprava Plánu udržitelné mobility Prahy (PUMP), který je před dokončením. Ocenit lze i snahu magistrátu v oblasti propagace udržitelné mobility. I tato snaha nicméně naráží na politické tlaky uvnitř koalice.

Dobře si vede Praha 7

Velká část konkrétních slibů je v současnosti (s)plněna (OC Stromovka, soutěž na lávku do Karlína, digitální orientace na zastávkách tramvají na Strossmayerově náměstí, atd.). V obecné rovině je chvályhodné, že MČ Praha 7 má schválený Strategický plán, aktivně vstupuje do plánování budoucí výstavby v oblasti Bubny-Zátory. Praha 7 jako jediná žádala v souvislosti se zprovozněním Blanky o snížení kapacity ulic, na kterých mělo dojít ke snížení dopravní zátěže – a dosáhla toho. Připravovaná koncepční studie Letenského kříže a prostoru ul. U Výstaviště je pozitivním počinem. Městská část realizuje integrační cykloopatření v hlavních ulicích. Během let 2014 až 2018 byly rovněž učiněny kroky vedoucí ke zlepšení vazeb s Karlínem. Vzhledem ke značnému deficitu rezidenčních parkovacích míst zejména na horní Letné nicméně městská část (i přes otevření kapacitních garáží na Spartě s místy pro rezidenty), nepostupuje ve snaze snížit přetížení prostoru ulic parkujícími vozidly a dosud neodstranila ani vysoce nebezpečná parkovací místa těsně před přechody.

Praha 1 a 3 v zajetí nekoncepčnosti

Na Praze 1 neexistuje programové prohlášení ani koaliční smlouva. Vyvozujeme, že se na Praze 1 nikterak soustavně nevěnují otázkám územního rozvoje, dopravy a udržitelné mobility. Praha 1 odmítla zklidnění historického centra a omezení tranzitu (dopravy, která mí start i cíl mimo hist. centrum) individuální automobilové dopravy po zprovoznění tunelu Blanka. Nebyly realizovány ani ty úpravy na Smetanově nábřeží, které byly v roce 2013 přijatelné. Praha 1  dlouhodobě blokuje vedení tramvaje po Václavském náměstí, naopak podporuje rampy do podzemních garáží přímo z Václavského náměstí a na Malostranském náměstí. Praha 1 odmítá podporovat cyklistickou dopravu, alibisticky tvrdí, že s ohledem na chodce. Ve skutečnosti ale nechce činit žádné kroky omezující dopravu automobilovou.

Praha 3 na naše otázky neodpověděla. Dohledali jsme alespoň koaliční smlouvu na roky 2014-2018. Městská část své sliby částečně plní. Mnoho obyvatel činnost MČ kvituje s povděkem, zároveň je zde poměrně početná skupina obyvatel, která přístup radnice považuje za netransparentní a stranící soukromému kapitálu. Nedostatky v plnění slibů spatřujeme zejména v závazcích v oblasti udržitelné mobility, kde MČ naprosto neplní to, co si stanovila – zejména se jedná o otázku zklidnění dopravy na území MČ. MČ zatím nesplnila slib prověření návratu tramvajové trati do ulice Husitské. Při přípravě její rekonstrukce nedokázala zajistit ani realizaci studie. Rada MČ v roce 2017 přijala politické a věcně naprosto neodůvodněné usnesení zakazující realizaci cykloobousměrek. Městská část schválila koncepci Smart Cities, která obsahuje dílčí pozitivní dopravní opatření včetně postupného snížení počtu parkovacích míst v ulicích – zatím ale bez realizace.

Úplné hodnocení zveřejňujeme

Celkové hodnocení pro městské části i magistrát najdete v tomto dokumentu.

Naše otázky a odpovědi městských části si můžete stáhnout zde.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2018/04/automat-zhodnotil-smerovani-radnic-k-udrzitelne-mobilite/