«

»

Print this Příspěvek

Alternativy k plánovanému zákazu jízdy cyklistů v centru Prahy

Zítra, 2.5., bude Rada MČ Prahy 1 hlasovat o zákazu používání jízdních kol v centrální pěší zóně v okolí Můstku a Staroměstského náměstí. Zákaz pravděpodobně projde, neboť ho posvětil i radní pro dopravu Prahy 1. Důvodem zákazu všech kol jsou četné stížnosti obyvatel na turisty používající zejména elektrické koloběžky, kteří ohrožují chodce. Zákaz ale dopadne i na ohleduplné cyklisty, kteří tudy denně projíždí. Auto*Mat proti návrhu protestuje.

Žádáme Prahu 1, aby se zdržela unáhlených a plošných zákazů a ve spolupráci s odborníky, Magistrátem, policií a ministerstvem dopravy hledala takové řešení, které umožní slušným lidem i nadále po centru města jezdit na kole bez toho, aby byli kriminalizováni za prohřešky někoho jiného.

Níže připojujeme náš návrh, jak situaci řešit, který jsme poslali na MČ. Vyzvali jsme také naše příznivce, aby spolu s námi proti zákazu protestovali – napsali nesouhlasnou zprávu radním a zastupitelům.

 

unnamed
oblast, kam se na kole už možná nepodíváme


„Vážení radní a zastupitelé Prahy 1,

Na úterní radě je k jednání bod bezpečnosti v pěších zónách Starého města. Apelujeme, abyste v radě MČ neschvalovali zákaz jízdy na kole ve stávajících pěších zónách, a to pokud možno ani v dílčím rozsahu nebo s časovým omezením.

Jsme si vědomi problému, který zde je s turistickými koloběžkami. Nelze jej ale řešit na úkor slušných Pražanů, kteří budou tímto značně omezeni ve své mobilitě. Zákazem jízdy na kole platným pro všechny by také došlo k přenesení problému na někoho, kdo s ním nemá nic společného, což je přinejmenším eticky pochybný postup.

K řešení problému s turistickými „koloběžkami“ a bezpečností v pěších zónách obecně navrhuji, aby byly před schválením zákazu nejprve prověřeny následující alternativy zákazu jízdy na kole:

1) Zajištění důsledné kontroly vozítek provozovaných jako „koloběžky“, tj. jako jízdní kola. Dle našeho názoru nejde o jízdní kola. Pro elektrokola platí, že elektrický pohon je pouze pomocným prvkem ke šlapání či odrážení (koloběžka). To, co tam jezdí, je dle našeho názoru moped a zde to tedy nemá co dělat. Nejste-li si jisti, doporučíme vám kontaktovat některého experta na tuto problematiku, například majitele ekolo.cz, p. Jakuba Ditricha (jakub@ekolo.cz).

2) Omezení turistických „vláčků“ stanovením, že v pěší zóně mohou jezdit cyklisté pouze jednotlivě. To je možné úpravou zóny doplněním značky B34 – Nejmenší vzdálenost mezi vozidly. Stanovíte-li minimální vzdálenost mezi vozidly například na 20 metrů, budete moci turistické „vláčky“ efektivně postihovat, přičemž tím nepoškodíte průjezd jednotlivých dopravních cyklistů.

3) Ve spolupráci s magistrátem a Ministerstvem dopravy nalezení jiného řešení bez předchozího zákazu jízdy na kole.

4) Minimalizace dopravního cyklistického provozu v pěších zónách (zejména na Staroměstském nám.) zřízením legálních objízdných tras. Tedy zřízení cykloobousměrek, umožňující Staroměstské náměstí ve většině nyní užívaných relací legálně objet.

Teprve v případě, kdyby k zákazu přece jen došlo, prosím zvolte takové řešení, které minimalizuje negativní dopady na cyklistickou dopravu. K tomu můžete použít následující analýzu.

=============================================

Dopady zneprůjezdnění pěších zón na Starém Městě pro cyklisty

Přes pěší zóny na Starém Městě jednak vedou celoměstské cyklotrasy (ať v podobě značené či plánované), a v praxi jimi vede řada místních bezmotorových spojení, pro které v současnosti neexistuje adekvátní alternativa – viz obrázek 1, kde zejména trasa po Staroměstském okruhu, průjezd od Pařížské na Václavské náměstí a východozápadní spojení ulicí Celetnou mají nadmístní význam. Jejich přerušení poškodí podmínky pro jízdu na kole na celopražské úrovni.

Jízda na kole v těchto zónách může být považována za nežádoucí z toho důvodu, že považujete i jízdu jednotlivých cyklistů pěšími zónami za nebezpečnou. Skutečnost je taková, že že počet nehod s účastí cyklisty, které by měly nějaké následky, je malý. Od 1. 1. 2007 do konce roku 2016 jsou v pěších zónách na Starém Městě Policií ČR evidovány pouhé 4 nehody s účastí cyklisty, všechny s následkem lehkého zranění (viz http://nakole.templ.net/nehody4.htm#map=17/50.0861/14.4233). Ve třech případech došlo ke sražení chodce cyklistou, v jednom případě byl cyklista sražen projíždějícím autem.

Jedním z důvodů, proč cyklisté volí pro svůj průjezd pěší zóny, je i absence alternativních průjezdů. Řešením v takovém případě není plošný zákaz, ale zlepšení nabídky legálních objezdů pěších zón (zejména Staroměstského náměstí) tak, aby průjezd jimi volili dopravní cyklisté co nejméně – například zřízením vhodných cykloobousměrek (viz dále). Dále je na zvážení odstranění úzkých míst vzniklých instalací některých restauračních předzahrádek, pokud výrazně lokálně zmenšují šířku ulice a vytvářejí tak umělá kolizní místa – to se týká zejména křižovatky Václavského nám. a ul. 28. října.

Pro případné omezení průjezdu jsou z hlediska bezmotorové dopravní obslužnosti postradatelné ulice Na Můstku a prostor před orlojem.

S výhradami je uznatelné pustit také prostor před kostelem sv. Mikuláše, který bývá přehuštěný a jízda na kole zde stejně často není možná. Je ale žádoucí přikázat vedení kola jen v minimální možné délce, nebo jej omezit časově.

Obrázek 2 představuje analýzu nutných objízdných tras v případě dílčího omezení průjezdu cyklistů v u.l Na Můstku, Celetné a před kostelem sv. Mikuláše. Pro ul. Na Můstku není třeba zřizovat žádné objízdné trasy. Pro ul. Celetnou je žádoucí zobousměrnit pro kola jeden blok ul. Štupartské. Pro prostor u kostela sv. Mikuláše je žádoucí zobousměrnit pro kola přilehlý blok ulice Pařížské a ul. Jáchymovu.

Obrázek 3 představuje analýzu nutných objízdných tras v případě omezení průjezdu přes celé Staroměstské náměstí. Je patrné, že pro různé relace, pro něž je nyní Staroměstské náměstí užíváno, by bylo třeba zřídit více a delších objízdných tras. Znamenalo by to pro cyklisty zobousměrnit ulice Týnskou, Týnskou uličku, Dušní, Širokou (mezi Žateckou a Pařížskou), Husovu (mezi Mariánským nám. a Zlatou) a dále zajistit trvalou prostupnost některých průchodů soukromými domy.  Ani tak nebude pro relace směřující zejména jižně od Staroměstského náměstí dosaženo komfortu, který by byl pro trvalé řešení adekvátní.

Pro případné omezení průjezdu cyklistů Zlatým křížem nepřikládám schéma. Na Zlatém kříži nejde v případě zákazu jízdy na kole dosáhnout snesitelného řešení. Případný zákaz by vedl k zesílení cyklistického provozu v ulicích Jindřišská a Vodičkova, což je zcela nežádoucí pro tamní tramvajovou trať.

Závěry a doporučení

1) Omezení jízdy na kole musí být až posledním řešením problému s turistickými „koloběžkami“ poté, co budou vyčerpány ostatní kroky.

2) Jízdu na kole je bez závažných dopadů na bezmotorovou obslužnost území možné omezit v ulici Na Můstku a v prostoru před orlojem. I tak ale dojde k omezení plošné prostupnosti území.

3) Případná další omezení v okolí Staroměstského náměstí budou mít dopady na bezmotorovou obslužnost území. Tyto negativní dopady lze snížit (byť ne eliminovat) předchozím zřízením objízdných cykloobousměrek dle schémat 2 nebo 3.

4) Omezení cyklistické dopravy na Zlatém kříži je zcela nežádoucí vzhledem k riziku přelití části cyklistického provozu do ulic Jindřišská a Vodičkova.“

 

zony_1obr. 1

 

zony_2_objizdky_maleobr. 2

 

zony_3_staromestskeobr. 3

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2017/05/alternativy-k-planovanemu-zakazu-jizdy-cyklistu-v-centru-prahy/