Občanské sdružení Prostor v Kolíně

Kolín je okresní město, které se nachází ve Středočeském kraji,asi 60 km východně od Prahy. Má přes 30 000 obyvatel a rozlohu 35 km² s průměrnou nadmořskou výškou 220 metrů. Je důležitou železniční křižovatkou. Je zde průmysl chemický, automobilový, strojírenský, potravinářský a polygrafický. Město se rozprostírá na obou březích Labe v místě, kde řeka velkým obloukem mění svůj směr ze západního na severní. Kolín leží na okraji Polabské nížiny, která se rozprostírá severně a východně od města a náleží ke Středolabské tabuli. Od jihu a západu se do města svažují výběžky Českomoravské vrchoviny. Pozvolně klesající rovina je narušena údolími Poleského a Pekelského potoka. Severovýchodně zasahuje k městu vrchem Vinice (237 m n. m.) Východolabská tabule. Centrum města leží na skále na levém břehu Labe.V okolí města se nacházejí lužní lesy, dnes státem chráněny (Veltrubský luh). Taktéž na východ od města se nachází přírodní památka Kolínské tůně.

Město Kolín a také jeho blízké okolí nám nabízí celou řadu kulturních, sportovních a historických atraktivit či jiných atrakcí, které nám umožňují strávit hezké chvíle plné nezapomenutelných zážitků.Záleží pouze na každém z nás, kterou činností se chceme a budeme zabývat. Smyslem těchto aktivit a činností je především dobře se bavit, aktivity si užít a najít v nich uspokojení.

V posledních letech jsme mohli pozorovat přísun investic, ať už z veřejného nebo soukromého sektoru, do sportovních či kulturních zařízení. Na Kolínsku se jedná především o zdroj automobilového závodu společnosti TPCA, sídlící 3 km od Kolína, která již od roku 2005 věnovala na podporu Kolínska více než 80 mil.korun.

Grantový program TPCA Partnerství pro Kolínsko vznikl v roce 2005 s cílem systematicky přispívat k rozvoji kolínského regionu. Každý rok jsou vybírány veřejně prospěšné projekty, které jsou podpořeny celkovou částkou 4 milióny korun.

Cílem programu TPCA Partnerství pro Kolínsko je přispět k trvale udržitelnému rozvoji Kolínska, rovnováze jeho ekonomického, sociálního i ekologického rozměru a k většímu zapojení občanů do dění v obcích.

Jako administrátora grantového programu si společnost TPCA v roce 2010 vybrala občanské sdružení Prostor z Kolína, kterému svěřila péči o tento svůj program.

Občanské sdružení Prostor vzniklo v roce 2005. Jde o transparentní organizaci, které jde o to, aby její služby a její rozsah byly nezkresleně a přesně vnímány všemi cílovými skupinami (děti, mladistvý, rodiče, uživatelé drog, neziskové organizace, veřejnost).

Cílem prostoru je: – poskytování kvalitní služby v oblasti soc. prevence

– ochrana psych. a fyz. zdraví jednotlivce i společnosti

– spolupráce s okolím v zájmu kvalitní péče o klienta

Prostor lidem nabízí tyto programy:

  1. 1.      Kontaktní centrum

 

Kontaktní centrum o.s. Prostor je nízkoprahové zařízení poskytující služby uživatelům omamných a psychotropních látek a jejich blízkým osobám. Cílem služby je snižovat sociální a zdravotní rizika vyplývající z jejich životního stylu, motivovat k vlastní aktivitě, změně chování a soběstačnosti, a tím usilovat o jejich začlenění do společnosti. Kontaktní centrum působí ve městě Kolín.“

Služby K-centra jsou určeny lidem, kterým drogy znesnadňují život, ať už jde přímo o samotné uživatele, nebo jejich rodiče a partnery, nacházející se v obtížné životní situaci. Bez ohledu na jejich věk, pohlaví, náboženství, etnickou příslušnost či trvalé bydliště. Hlavní skupinu tvoří uživatelé pervitinu, heroinu nebo subutexu.
Mezi základní cíle programu patří minimalizování sociálních a zdravotních rizik spojených s užíváním drog, stabilizace sociální situace a zdravotního stavu klientů, motivace klientů ke změně chování k méně rizikovému, efektivní intervence na základě individuálních požadavků klienta, směrování klientů k zodpovědnosti za své chování s ohledem na ochranu veřejného zdraví. Hlavními zásadami programu jsou anonymita, bezplatnost, důvěrnost a individuální přístup. 

  1. 2.      Terénní programy

 

Terénní programy aktivně vyhledávají uživatele omamných a psychotropních látek, kterým pomáhají zmírňovat zdravotní a sociální rizika s ohledem na individuální potřeby a zakázky v regionech Kolín a Kutná Hora, a tím usilují o jejich začlenění do společnosti. Služby jsou poskytovány zdarma a anonymně.

 

  1. 3.      Primární programy

 

Program primární prevence O.s. Prostor se zaměřuje na specifickou formu prevence sociálně nežádoucích jevů s cílem předat cílové skupině takové znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl, které dokáže uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti. Cílovou skupinou programu jsou žáci v kontextu třídního kolektivu na 2. stupni ZŠ a SŠ, jejich třídní učitelé, metodici prevence a rodiče na okresech Kolín a Kutná Hora. 

Program primární prevence o.s. Prostor se ve svých aktivitách zaměřuje na problematiku užívání návykových látek (legální i nelegální návykové látky, jejich účinky a rizika). Dále na problematiku dalších sociálně nežádoucích jevů jako je gambling, rasismus, xenofobie, šikana , týrání a zneužívání dětí aj. a na podporu osobnostního rozvoje (posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, práce s emocemi, efektivní komunikace, schopnost čelit sociálnímu tlaku). 

Program splňuje základní zásady efektivní primární prevence jako je komplexnost programu, jeho kontinuita, práce s malou skupinou, interaktivita a flexibilita programu, jeho zacílenost a teoretická a praktická připravenost realizačního týmu. Mezi stěžejní cíle programu patří rozvoj a podpora sociálních dovedností, předcházení či oddálení prvního kontaktu s ohrožujícími jevy a podpora pozitivních vazeb v kolektivu. 

Práce se skupinou probíhá výhradně interaktivní formou, velká část setkání je vyplněna psychosociálními technikami vycházejícími z principů zážitkové pedagogiky. Při komunikaci se skupinou dbáme zvláště na jazyk a formu předávaných informací, který je vždy uzpůsoben a přiblížen danému věkovému složení skupiny. Srozumitelnost a pochopení sdělení je v tomto případě cestou k úspěchu. Třídu i třídního učitele motivujeme ke společnému řešení problémových témat a vzájemné interakci. 

Škola jako výchovně-vzdělávací instituce je pro nás partnerem a při naplňování cílů primární prevence plně ctíme a respektujeme práci učitelů. Snažíme se spoluutvářet ve škole bezpečné prostředí pro otevřené sdělování názorů, diskusi a prožitek. Snažíme se stravitelnou formou otevírat riziková témata, bourat mýty, diskutovat, naslouchat.

  1. 4.      Sociální programy

Sociální programy O.s. Prostor varují jednotlivce a rodiny, které jsou svým způsobem života ohrožené sociální exkluzí, směrují ty, kteří se již na okraji společnosti ocitli a doprovázejí ty, kteří se již vydali na cestu zpět. 

Konkrétně se snažíme o aktivní vyhledávání sociálně ohrožených rodin a jednotlivců žijících v sociálně vyloučených lokalitách i mimo ně na území města Kolína a blízkého okolí, o pomoc při minimalizaci rizik jejich způsobu života a při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Tím vším chceme přispět ke zvyšování kvality jejich života. 

Nabízíme svou pomoc, podporu a poradenství v obtížných životních situacích, kdy často dochází k nahromadění problémů, jako jsou například nedostačující příjmy, dluhy, nezaměstnanost, špatný stav bydlení, nízké vzdělání a kvalifikace. Tyto obtíže bývají příčinou vyloučení z běžné pospolitosti ostatních lidí a návrat do ní je bez pomoci ztížen, či dokonce znemožněn. Při spolupráci s klienty ctíme zásady důvěrnosti, individuálního přístupu, podpory samostatnosti klienta a bezplatného poskytování služeb. Naším předním zájmem je pomoci klientovi zlepšit kvalitu života v zásadních oblastech, jako jsou rodina, zdraví, bydlení, finance, zaměstnanost a vzdělávání. Dále pomáháme zorientovat se v ostatních sociálních a veřejných službách, vyhnout se nahromadění dalších možných obtížných situací, zvládat konflikty konstruktivně a udržovat dobré vztahy v rodině, v sousedství i na úřadech.

 Autor: Eva Šilerová

Zdroje:

www.os-prostor.cz
www.tpca.cz
http://zpravodajstvi.kolin.cz
www.wikipedia.org

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/02/3152/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.