Kam směřuje systém komunální rekreace?

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako orgán státní správy svými pravomocemi, odpovědností a kompetencemi zasahuje do oblasti politiky bydlení, cestovního ruchu, územního plánování a také do regionální politiky. Důležitým základním dokumentem vytyčujícím směr práce v těchto oblastech je Strategie regionálního rozvoje České republiky. Jejím posláním je mimo jiného aplikování nových nařízení z Evropské Unie do dlouhodobého záměru činností v oblastní veřejné správě.

 Za cíl strategie můžeme považovat snahu o rozvoj regionů, který vede ke zvyšování kvality a životní úrovně občanů a eliminace regionálních disparit. Na základě principu subsidiarity mají státní, krajské a obecní úrovně svou funkci, nicméně spolupráce mezi nimi  je důležitá. Koordinace a komunikace by měla zajistit fungování celého systému veřejné správy, včetně usnadnění přístupu občanů k úřadům a veřejným službám. Patří sem dostatečně kvalifikovaní úředníci, orientovaní v problematice, ale také zamezení korupčního chování na úřadech. Poskytování kvalitních poradenských a konzultačních služeb zákazníkům je nezbytnou součástí. Lze sem zahrnout také spolupráce na regionálních projektech, jejich tvorba nebo koordinace. Plnění cílů  je nezbytné dosáhnout podporou podnikání, turistiky, tradic, služeb či řemesel.

 Prioritou se stává zajištění finančních zdrojů jak z fondů EU, komerční sféry (úvěry) nebo soukromého sektoru na podporu aktivit lokálních zájmů a místních kultur přispívajících k rozvoji obcí. Hobza (2008,143) uvádí, že grantová politika, neboli financování rekreace, je vyústěním koncepcí krajů a to v těchto oblastech:

  • dotace provozních potřeb organizací, zabezpečujících na municipální úrovni rekreaci,
  • dotace na údržbu a opravy veřejně přístupných rekreačních zařízení, či investice na obnovu a modernizaci zařízení současných,
  • dotace na rozvoj lidských zdrojů v oblasti rekreace,
  • dotace na propagaci rekreace prostřednictvím akcí celostátního a mezinárodního významu,
  • dotace na podporu činnosti spolků, škol, školských zařízení, atd.

Příkladem součinnosti veřejných, soukromých subjektů nebo neziskového sektoru by mohla být spolupráce v oblasti volnočasových aktivit nebo cestovního ruchu (CR), kde je potřeba zlepšit informovanost, dostupnost destinací, preferování ne masových, ale individuálních programů pro všechny věkové kategorie. Poloha ČR a její přírodní podmínky nabízí vysoký potenciál rozvoje CR. V oblasti městského, lázeňského nebo incentivního cestovního ruchu je modernizací infrastruktury posilována schopnost konkurovat i se zahraničím. To vše by mělo zároveň korespondovat s ochranou životního prostředí, neboť turismus například v chráněných krajinných oblastech vždy byl a bude.

Zájem klientů v dnešní době roste po eko a agroturistice s poptávkou na pěší nebo cykloturistiku. Orientací směrem k přírodě kompenzujeme různé stresové faktory v životě. Podle Dohnala (2002:12) reakcí člověka žijícího v moderní společnosti je potřeba se najít, uvědomit si sám sebe, hledat přírodu, pohyb, vlastní prožitek – hledat proměnu své základní orientace.

Touha po zážitku, dobrodružství, tvořivosti, vzdělání a kultuře otvírá prostor pro koncepci systému takových služeb. Zajištěním dostatečných aktivit uspokojujících různé věkové a sociální skupiny se vytvářejí podmínky pro optimální životní styl, dochází k posílení sounáležitosti obyvatel, což má pozitivní vliv na rozvoj jejich osobnosti.  Udržení tělesné kondice a zdraví, zvyšování dovedností nebo zdokonalování se v oblasti volnočasových aktivit je nyní trendem doby. Zdravý životní styl se stává pro mnoho lidí prvořadý. Důležitá je jeho propagace a informovanost zákazníků o trendech vývoje komunální rekreace. Lze ji zajistit městskými informačními kanály, besedami ve školách, regionálními zprávami, zpravodaji nebo denním tiskem. Tyto informační prostředky zároveň zajišťují atraktivnost regionu. Obyvatelé měst jsou potencionální klienti, jejichž potřeby a přání by měli být uspokojovány dle jejich zájmu a potřeb. Vidím v tom i vybídnutí občanů aktivně trávit svůj volný čas.

Z výše popsaného je evidentní, že tvorba plánů, východisek a úkolů v oblasti komunální rekreace je složitý, naléhavý a nelehký proces. Cíle a strategie je nutné se snažit  přenést do praxe a vytvořit systém a komplexnost řešené problematiky. Tvorba vhodných podmínek pro rozvoj komunální rekreace v příslušných lokalitách je aktuálním problémem doby.

 Autor: Vladimíra Daňková

 Zdroje:

Hodaň, B., Dohnal, T. (2008). Rekreologie. Olomouc: Univerzita Palackého

Dohnal, T. (2002). Koncepce a metodika systému komunální rekreace na úrovni obce. Olomouc: Univerzita Palackého

 http://www.mmr.cz/

http://www.businessinfo.cz/

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/kam-smeruje-system-komunalni-rekreace/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.