Výstavba multifunkčního sportovního areálu v Kostelci

Obec Kostelec u Jihlavy leží necelých 10 km jihozápadně od Jihlavy; tvoří historickou zemskou hranici Čech a Moravy. Vesnice se nachází v dosti hlubokém říčním údolí a je na všech stranách obklopena poměrně výraznými vyvýšeninami terénu, za všechny zmiňme na západě se rozprostírající masiv Čeřínku (761 m n. m.) a na východě Kostelecký vrch (656 m n. m.). Na Třešťském potoku byly založeny i dva největší kostelecké rybníky, Luční a Silniční rybník. V současnosti má obec 902 obyvatel (údaje k 31.12.2009).

Výše uvedená rozmanitost přírodních podmínek v okolí Kostelce (a Vysočiny vůbec) má vysoký potenciál pro provozování pohybových aktivit. Ta může být neorganizovaně uskutečňována např. na množství turistických stezek a cyklostezkách, v blízkosti rybníků, atd. V poměru ke své velikosti a počtu obyvatel Kostelec disponuje množstvím i organizované sportovní činnosti. Vedle tradičního klubu vodního lyžování Slavoje je to od roku 1992 Sportovní klub Kostelec, jehož hlavní sekcí je poměrně úspěšný fotbalový klub. V současnosti má místní sportovní klub asi 140 registrovaných členů.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, pozitivnímu demografickému vývoji (0-14 let 114 osob, 15-64 let 702 osob, 65 a více let 86 osob, údaje k 31.12.2009) a existenci mateřské a prvního stupně základní školy (celkem okolo 50 dětí), se již delší dobu uvažovalo vybudování venkovního víceúčelového sportovního areálu. V tuto chvíli je již celý projekt zdárně ukončen a efektivně plní svoji funkci. Považuji proto za smysluplné seznámit s jednotlivými kroky, podrobnostmi a dalšími informacemi všechny ty, kteří uvažují o podobném projektu a přispět tak ke všeobecnému povědomí o problematice a důležitosti komunální rekreace, kam tento článek jistě spadá.

 Základní údaje

Záměrem investora – obce Kostelec bylo vybudovat sportovní areál při Základní škole a Mateřské škole Kostelec. Zčásti byly využity stávající objekty (po rekonstrukci), zčásti byly realizovány objekty nové. Jde konkrétně o hřiště ZŠ pro míčové hry, hřiště pro skateboard, šatny (rekonstrukce), komunikace a zpevněné plochy a přípojky inženýrských sítí. Všechny tyto objekty se nacházejí na katastrálním území obce Kostelec u Jihlavy, jsou ve vlastnictví investora a navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem obce Kostelec.

Harmonogram

  • 2005 – 2006: rozhodnutí o lokalitě pro výstavbu areálu
  • jaro 2007: schválení návrhu zastupitelstvem Kostelce, rozhodnutí o krocích vedoucí k podniknutí stavby
  • léto – podzim 2007: zadání a vypracování projektu (firmou Alfa Jihlava), sledování dotačních titulů z evropských fondů
  • 2008: ROP vyhlásil výzvu vhodnou pro tento účel
  • podzim 2008: RRAV (Regionální a rozvojová agentura Vysočiny) projekt zpracovala a odeslala ROP
  • únor 2009: oznámení o přiznání dotace (92,5 % z hodnoty díla)
  • jaro 2009: zorganizováno výběrové řízení na zhotovitele stavby
  • květen 2009: zahájení stavby
  • září 2009: ukončení stavby   

 

Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

Sportovní areál je umístěn v okrajové části obce Kostelec, mezi mateřskou školou a fotbalovým hřištěm. Veškeré objekty byly navrženy tak, že po dokončení nezasáhly žádný ze vzrostlých stromů (topoly a břízy) ani jejich kořenový systém, jen pro potřeby hřiště pro skateboard bylo třeba pokácet čtyři tůje.

Hřiště ZŠ pro míčové hry

Cílem bylo vybudovat nové hřiště pro míčové hry (malá kopaná, nohejbal, volejbal, tenis,…) v rozměrech dle předpisů fotbalového svazu a svazu pro malou kopanou. Navrhovaným objektem získala základní a mateřská škola prostor pro míčové hry, objekt je ale využíván i dalšími organizacemi – SK Kostelec (kopaná, malá kopaná, nohejbal, volejbal), Slavoj Kostelec (vodní lyžování), neziskovými organizacemi (Oblastní charita,…), atd. Hřiště je přístupné široké veřejnosti, včetně osob zdravotně postižených.

Hřiště má povrch z umělé trávy třetí generace, v souvislosti s jeho vybudováním bylo nově provedeno i jeho osvětlení a odvodnění pomocí drenážního systému. Sportoviště má rozměry 44 × 24 m plus 2 × 10 m na střídačky.

 

Hřiště pro skateboard

Cílem bylo vybudovat novou asfaltovou plochu skateboardu dle doporučení odborné firmy. Navrhované hřiště je dostupné široké veřejnosti. Má rozměry 37,85 × 10 m. Hřiště je vybaveno systémem skateboardových překážek z pozinkované konstrukce s dřevěným odhlučněním.

Rekonstrukce šaten

Cílem bylo vybudovat odpovídající zázemí na hřiště pro míčové hry. Šatny slouží pro dvě sportovní družstva o pěti lidech, každá z nich se samostatným hygienickým zázemím. Součástí je i skladovací prostor pro uskladnění vybavení hřiště. Půdorysné rozměry objektu jsou 10,5 × 8,05 m.

 Komunikace a zpevněné plochy

Jedná se o propojení vozovky podél ZŠ a navrženého hřiště pro míčové hry. Dále se jedná o komunikační propojení mezi vstupem do budovy šaten a vstupem na hřiště pro míčové hry.            

Autor:  Dalibor Mašek

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2010/09/vystavba-multifunkcniho-sportovniho-arealu-v-kostelci/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.